UIkit3.x文档

过滤

按元数据筛选或排序任何给定布局中的项目。

T过滤组件通常与网格(Grid)组件一起配合使用,尤其是与瀑布流网格一起使用,但是并不仅限于此。无论项目如何布局,都可以使用过滤组件来过滤或排序。项目在不同的过滤和排序状态之间,将会平滑的淡入淡出和移动转换。


用法

要使用这个组件,需要先建立一个属性为 uk-filter="target: SELECTOR" 的容器,在这个容器中,创建一个筛选控件列表以及要筛选的布局项目。使用target: SELECTOR选项来选择包含布局项的元素。如下方的代码示例:

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <!-- Filter controls -->
  <ul>
    <li><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <!-- Layout items -->
  <ul class="js-filter">
    <li></li>
  </ul>

</div>

接下来,我们需要为每个布局项目定义元数据,例如,该项目所属的类别。 使用任何HTML类或属性来执行此操作。

要应用过滤器控件,请添加 uk-filter-control属性。 要定义应该过滤的元数据,请使用filter: SELECTOR选项。 选择器可以是任何CSS选择器,例如HTML类或为布局项定义的属性。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="filter: .tag-blue"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li class="tag-blue"></li>
  </ul>

</div>

如果 targetuk-filter属性值中的唯一选项,那么可以使用uk-filter="SELECTOR"。 这同样适用于过滤器控件。 如果filteruk-filter-control属性值中的唯一选项,那么还可以使用uk-filter-control="SELECTOR"

<div uk-filter=".js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control=".tag-blue"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li class="tag-blue"></li>
  </ul>

</div>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li uk-filter-control=".tag-white"><a href="#">White</a></li>
      <li uk-filter-control=".tag-blue"><a href="#">Blue</a></li>
      <li uk-filter-control=".tag-black"><a href="#">Black</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

Filter组件没有样式,您可以使用任何其他UIkit组件来创建过滤器控件和布局项目。 例如NavSubnavTab都可用于设置过滤器控件的样式。 Grid 组件通常用于创建项目布局。


动画

过滤器对不同过滤状态之间的项目切换默认使用slide动画。要应用其他动画,只需将animation选项添加到uk-filter属性内并指定你要应用的动画。

动画方式 描述
slide 淡入淡出项目并将其滑动到新位置。
fade 淡入和淡出所有项目。
delayed-fade 淡入淡出的项目并带有延迟效果。
<div uk-filter="animation: fade">...</div>
  • 项目
  • 项目
  • 项目
  • 项目
 • <div uk-filter="target: .js-filter; animation: fade">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li uk-filter-control=".tag-white"><a href="#">White</a></li>
      <li uk-filter-control=".tag-blue"><a href="#">Blue</a></li>
      <li uk-filter-control=".tag-black"><a href="#">Black</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li class="tag-black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

活动状态

.uk-active添加到筛选器控件,筛选器将首先应用。

<li class="uk-active" uk-filter-control="[data-color='blue']">...</li>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li class="uk-active" uk-filter-control="[data-color='white']"><a href="#">White</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='black']"><a href="#">Black</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

复位筛选状态

要重置过滤器并定位所有项目,请使用不带任何指定选择器的 uk-filter-control属性。

<li uk-filter-control>...</li>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li class="uk-active" uk-filter-control><a href="#">All</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='white']"><a href="#">White</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-color='black']"><a href="#">Black</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="blue">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-color="black">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

元数据

项目可以具有不同的元数据以进行过滤。 您只需要定义HTML类或data属性,并为过滤器控件创建相应的CSS选择器即可。 下面的示例使用筛选器的data属性而不是HTML类。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="[data-tags*='blue']"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li data-tags="blue dark"></li>
  </ul>

</div>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li uk-filter-control="[data-tags*='white']"><a href="#">White</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-tags*='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-tags*='black']"><a href="#">Black</a></li>
      <li uk-filter-control="[data-tags*='dark']"><a href="#">Dark Colors</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li data-tags="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="blue dark">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="black dark">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="black dark">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="blue dark">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="black dark">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="blue dark">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="white">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="blue dark">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">Item</div>
      </li>
      <li data-tags="black dark">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">Item</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

多个筛选器

定义不同类型的元数据并添加任意数量的控件来筛选它们。 筛选控件是互斥的,这意味着每次只能筛选一个条件。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul>
    <li uk-filter-control="[data-size='small']"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li data-color="blue" data-size="small"></li>
  </ul>

</div>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <div class="uk-grid-small uk-grid-divider uk-child-width-auto" uk-grid>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li class="uk-active" uk-filter-control><a href="#">All</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li uk-filter-control="[data-color='white']"><a href="#">White</a></li>
          <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
          <li uk-filter-control="[data-color='black']"><a href="#">Black</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li uk-filter-control="[data-size='small']"><a href="#">Small</a></li>
          <li uk-filter-control="[data-size='medium']"><a href="#">Medium</a></li>
          <li uk-filter-control="[data-size='large']"><a href="#">Large</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid="masonry: true">
      <li data-color="white" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

分组

要同时通过多个条件过滤项目,需要对筛选控件分组。 只需将group: NAME选项添加到uk-filter-control属性并为元数据定义组名即可。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="filter: [data-color='blue']; group: color"><a href="#"></a></li>
    <li uk-filter-control="filter: [data-color='white']; group: color"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul>
    <li uk-filter-control="filter: [data-size='small']; group: size"><a href="#"></a></li>
    <li uk-filter-control="filter: [data-size='large']; group: size"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li data-color="blue" data-size="small"></li>
  </ul>

</div>
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
  • Item
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <div class="uk-grid-small uk-grid-divider uk-child-width-auto" uk-grid>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li class="uk-active" uk-filter-control><a href="#">All</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li uk-filter-control="filter: [data-color='white']; group: data-color"><a href="#">White</a></li>
          <li uk-filter-control="filter: [data-color='blue']; group: data-color"><a href="#">Blue</a></li>
          <li uk-filter-control="filter: [data-color='black']; group: data-color"><a href="#">Black</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
          <li uk-filter-control="filter: [data-size='small']; group: size"><a href="#">Small</a></li>
          <li uk-filter-control="filter: [data-size='medium']; group: size"><a href="#">Medium</a></li>
          <li uk-filter-control="filter: [data-size='large']; group: size"><a href="#">Large</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid="masonry: true">
      <li data-color="white" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="large">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">Item</div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

排序

要按字母顺序对项目进行排序,只需在uk-filter-control中添加sort: ATTRIBUTE选项并定义用于对项目进行排序的元数据属性。 默认情况下,项目按升序排序。 添加order: desc可以以对项目按降序排序。

<div uk-filter="target: .js-filter">

  <ul>
    <li uk-filter-control="sort: data-color"><a href="#"></a></li>
    <li uk-filter-control="sort: data-color; order: desc"><a href="#"></a></li>
  </ul>

  <ul class="js-filter">
    <li data-color="blue"></li>
  </ul>

</div>
  • 2016-06-01
  • 2016-12-13
  • 2017-05-20
  • 2017-09-17
  • 2017-11-03
  • 2017-12-25
  • 2018-01-30
  • 2018-02-01
  • 2018-03-11
  • 2018-06-13
  • 2018-10-27
  • 2018-12-02
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill">
      <li class="uk-active" uk-filter-control="sort: data-date"><a href="#">Ascending</a></li>
      <li uk-filter-control="sort: data-date; order: desc"><a href="#">Descending</a></li>
    </ul>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid>
      <li data-date="2016-06-01">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">2016-06-01</div>
      </li>
      <li data-date="2016-12-13">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">2016-12-13</div>
      </li>
      <li data-date="2017-05-20">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">2017-05-20</div>
      </li>
      <li data-date="2017-09-17">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">2017-09-17</div>
      </li>
      <li data-date="2017-11-03">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">2017-11-03</div>
      </li>
      <li data-date="2017-12-25">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">2017-12-25</div>
      </li>
      <li data-date="2018-01-30">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">2018-01-30</div>
      </li>
      <li data-date="2018-02-01">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">2018-02-01</div>
      </li>
      <li data-date="2018-03-11">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">2018-03-11</div>
      </li>
      <li data-date="2018-06-13">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">2018-06-13</div>
      </li>
      <li data-date="2018-10-27">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">2018-10-27</div>
      </li>
      <li data-date="2018-12-02">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">2018-12-02</div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

瀑布流网格

过滤器经常被用于瀑布流网格。 无论项目如何放置,过滤器转换都可以完美地与任何类型的布局一起使用。 它甚至可以与网格的视差选项一起使用。

下面是瀑布流网格的综合示例:

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
 • <div uk-filter="target: .js-filter">
  
    <div class="uk-grid-small uk-flex-middle" uk-grid>
      <div class="uk-width-expand">
  
        <div class="uk-grid-small uk-grid-divider uk-child-width-auto" uk-grid>
          <div>
            <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
              <li class="uk-active" uk-filter-control><a href="#">All</a></li>
            </ul>
          </div>
          <div>
            <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
              <li uk-filter-control="[data-color='white']"><a href="#">White</a></li>
              <li uk-filter-control="[data-color='blue']"><a href="#">Blue</a></li>
              <li uk-filter-control="[data-color='black']"><a href="#">Black</a></li>
            </ul>
          </div>
          <div>
            <ul class="uk-subnav uk-subnav-pill" uk-margin>
              <li uk-filter-control="[data-size='small']"><a href="#">Small</a></li>
              <li uk-filter-control="[data-size='medium']"><a href="#">Medium</a></li>
              <li uk-filter-control="[data-size='large']"><a href="#">Large</a></li>
            </ul>
          </div>
        </div>
  
      </div>
      <div class="uk-width-auto uk-text-nowrap">
  
  
        <span class="uk-active" uk-filter-control="sort: data-name"><a class="uk-icon-link" href="#" uk-icon="icon: arrow-down"></a></span>
        <span uk-filter-control="sort: data-name; order: desc"><a class="uk-icon-link" href="#" uk-icon="icon: arrow-up"></a></span>
  
      </div>
    </div>
  
    <ul class="js-filter uk-child-width-1-2 uk-child-width-1-3@m uk-text-center" uk-grid="masonry: true">
      <li data-color="white" data-size="large" data-name="A">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">A</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="small" data-name="B">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">B</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="medium" data-name="C">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">C</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="small" data-name="D">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">D</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="medium" data-name="E">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">E</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small" data-name="F">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">F</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium" data-name="G">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">G</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="large" data-name="H">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">H</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="large" data-name="I">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">I</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="white" data-size="large" data-name="J">
        <div class="uk-card uk-card-default uk-card-body">
          <canvas width="600" height="800"></canvas>
          <div class="uk-position-center">J</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="blue" data-size="medium" data-name="K">
        <div class="uk-card uk-card-primary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="600"></canvas>
          <div class="uk-position-center">K</div>
        </div>
      </li>
      <li data-color="black" data-size="small" data-name="L">
        <div class="uk-card uk-card-secondary uk-card-body">
          <canvas width="600" height="400"></canvas>
          <div class="uk-position-center">L</div>
        </div>
      </li>
    </ul>
  
  </div>

组件选项

下面这些选项中的任何一个都可以应用于组件属性。多个参数之间用分号分隔。了解更多

选项 默认值 描述
target String '' 要将过滤器应用到的目标列表。
selActive String, Boolean false 最初处于活动状态的过滤器控件的选择器。
animation String, Boolean 'slide' 动画模式:slidefadedelayed-fadefalse
duration 数字 250 动画持续时间(单位为毫秒)。

targetPrimary 选项,如果它是属性中的唯一选项,则可以省略其值。


JavaScript

了解有关JavaScript 组件的更多信息。

初始化

UIkit.filter(element, options);

事件

将在附加了此组件的元素上触发以下事件:

Name Description
beforeFilter 应用过滤器之前触发。
afterFilter 应用过滤器之后触发。