UIkit3.x文档

下拉菜单

为可切换的下拉菜单定义不同的样式。

用法

dropdown其实相当于带有自己样式的 drop的一个特例。任何内容(例如按钮)都可以切换下拉菜单。只需为拨动器后面的块元素添加uk-dropdown 属性即可。

<button type="button"></button>
<div uk-dropdown></div>

可以通过鼠标悬停和鼠标点击来触发dropdown,为属性添加 mode: click 选项启用点击模式。如果要将拨动器和dropdown进行分组,则只需将Utility 组件中的.uk-inline class添加到它们外围的容器中即可。

<div class="uk-inline">
  <button type="button"></button>
  <div uk-dropdown="mode: click"></div>
</div>
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
 • <div class="uk-inline">
    <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Hover</button>
    <div uk-dropdown>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.</div>
  </div>
  
  <div class="uk-inline">
    <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Click</button>
    <div uk-dropdown="mode: click">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.</div>
  </div>

下拉列表可以包含来自 Nav 组件中的导航。只需将 .uk-nav class 和 .uk-dropdown-nav 修饰符添加到 <ul> 元素即可。

<button type="button"></button>
<div uk-dropdown>
  <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">...</ul>
</div>
 • <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Hover</button>
  <div uk-dropdown>
    <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
      <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
      <li><a href="#">Item</a></li>
      <li class="uk-nav-header">Header</li>
      <li><a href="#">Item</a></li>
      <li><a href="#">Item</a></li>
      <li class="uk-nav-divider"></li>
      <li><a href="#">Item</a></li>
    </ul>
  </div>

在下拉菜单中使用网格

可以在下拉菜单中使用 Grid 组件, 在网格中可以添加导航或者其他内容。只需用<div> 元素包裹内容并为div添加uk-grid 属性。 如果在下拉菜单的尺寸不适应容器的尺寸,需要自动堆叠网格的话,需要添加 .uk-dropdown-grid class。

<div class="uk-width-large" uk-dropdown>
  <div class="uk-dropdown-grid uk-child-width-1-2@m" uk-grid>...</div>
</div>

可以使用 Width组件 内的某个class来调整下拉菜单的宽度。

 • <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Hover</button>
  <div class="uk-width-large" uk-dropdown>
    <div class="uk-dropdown-grid uk-child-width-1-2@m" uk-grid>
      <div>
        <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
          <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
          <li class="uk-nav-header">Header</li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
          <li class="uk-nav-divider"></li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div>
        <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
          <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
          <li class="uk-nav-header">Header</li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
          <li class="uk-nav-divider"></li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>

大修饰符

为具有较大填充的下拉列表添加类。.uk-dropdown-large

<div class="uk-dropdown-large" uk-dropdown></div>
 • <div class="uk-inline">
    <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Large</button>
    <div class="uk-dropdown-large" uk-dropdown>
      <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
        <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
        <li class="uk-nav-header">Header</li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
        <li class="uk-nav-divider"></li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>

定位

默认情况下,下拉框位于切换的下方。要更改其位置,请为uk-dropdown属性设置pos选项。选项值的第一部分指向下拉菜单在哪一侧,第二部分定义了它与拨动器的对齐方式。

位置 描述
top-left dropdown放置在拨动器上方,并与拨动器左对齐。
top-center dropdown放置在拨动器上方,并与拨动器居中对齐。
top-right dropdown放置在拨动器上方,并与拨动器右对齐。
bottom-left dropdown放置在拨动器下方,并与拨动器左对齐。
bottom-center dropdown放置在拨动器下方,并与拨动器居中对齐。
bottom-right dropdown放置在拨动器下方,并与拨动器右对齐。
left-top dropdown放置在拨动器左侧,并与拨动器顶部对齐。
left-center dropdown放置在拨动器左侧,并与拨动器居中对齐。
left-bottom dropdown放置在拨动器左侧,并与拨动器底部对齐。
right-top dropdown放置在拨动器右侧,并与拨动器顶部对齐。
right-center dropdown放置在拨动器右侧,并与拨动器居中对齐。
right-bottom dropdown放置在拨动器右侧,并与拨动器底部对齐。
    <div uk-dropdown="pos: top-left"></div>
 •     <div class="uk-inline">
        <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Top Right</button>
        <div uk-dropdown="pos: top-right">
          <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      
      <div class="uk-inline">
        <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Bottom Justify</button>
        <div uk-dropdown="pos: bottom-justify">
          <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
      
      <div class="uk-inline">
        <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Right Center</button>
        <div uk-dropdown="pos: right-center">
          <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>

边界

默认情况下,下拉菜单超出视口或任何其他父滚动祖先元素时会自动翻转,以防止它遮盖住拨动器,同时会改变对齐方式来适应视口。要将其他父元素设置为边界,只需使用边界选择器,将boundary: SELECTOR选项添加到uk-dropdown属性内。

<div class="my-class">
  <button type="button"></button>
  <div uk-dropdown="boundary: !.my-class"></div>
</div>
 • <div class="boundary uk-panel uk-placeholder uk-height-medium">
      
        <button class="uk-button uk-button-default uk-float-left" type="button">Bottom Right</button>
        <div uk-dropdown="pos: bottom-right; boundary: !.boundary">
          <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
        </div>
      
        <button class="uk-button uk-button-default uk-float-right" type="button">Bottom Left</button>
        <div uk-dropdown="pos: bottom-left; boundary: !.boundary">
          <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
        </div>
      
      </div>

禁用翻转

要禁用自动移位和翻转,请将shift: falseflip: false 选项添加到uk-dropdown属性内。

<div uk-dropdown="shift: false; flip: false"></div>
<div uk-dropdown="shift: false; flip: false"></div>
 • <div class="boundary uk-panel uk-placeholder uk-height-medium">
  
    <button class="uk-button uk-button-default uk-float-left" type="button">Bottom Right</button>
    <div uk-dropdown="pos: bottom-right; boundary: !.boundary; shift: false; flip: false">
      <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
        <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
        <li class="uk-nav-header">Header</li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
        <li class="uk-nav-divider"></li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
      </ul>
    </div>
  
    <button class="uk-button uk-button-default uk-float-right" type="button">Bottom Left</button>
    <div uk-dropdown="pos: bottom-left; boundary: !.boundary; shift: false; flip: false">
      <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
        <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
        <li class="uk-nav-header">Header</li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
        <li class="uk-nav-divider"></li>
        <li><a href="#">Item</a></li>
      </ul>
    </div>
  
  </div>

自动更新

默认情况下,下拉列表会在页面滚动时根据情况重新定位。要禁用动态定位,请在uk-dropdown属性内添加auto-update: false选项。dropdown将只会在被触发打开时定位一次。

<div uk-dropdown="auto-update: false"></div>

目标

默认情况下,dropdown与其拨动器对齐。要将下拉列表定位到其他元素,只需在uk-dropdown属性内添加target: SELECTOR选项即可。若要仅更改下拉列表所在的一侧或与其他元素的对齐方式,请使用target-x: SELECTORtarget-y: SELECTOR

<div class="my-class">
      <button type="button"></button>
      <div uk-dropdown="target: !.my-class"></div>
    </div>
 • <div class="target uk-panel uk-placeholder uk-height-medium">
      
        <button class="uk-button uk-button-default uk-float-left" type="button">Bottom Left</button>
        <div uk-dropdown="pos: bottom-left; target: !.target">
          <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
        </div>
      
        <button class="uk-button uk-button-default uk-float-right" type="button">Bottom Right</button>
        <div uk-dropdown="pos: bottom-right; target: !.target">
          <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
        </div>
      
      </div>

嵌入

默认情况下,dropdown位于拨动器外部。要将位置更改为内部,请将inset: true选项添加到uk-dropdown属性中。只有当也设置了target选项,以便下拉菜单不覆盖拨动器的时候,才应该使用此选项。

<div uk-dropdown="target: .my-class; inset: true"></div>
 • <div class="target uk-panel uk-placeholder uk-height-large">
      
        <button class="uk-button uk-button-default uk-float-left" type="button">Bottom Left</button>
        <div uk-dropdown="pos: bottom-left; target: !.target; inset: true">
          <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
        </div>
      
        <button class="uk-button uk-button-default uk-float-right" type="button">Bottom Right</button>
        <div uk-dropdown="pos: bottom-right; target: !.target; inset: true">
          <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
        </div>
      
      </div>

拉伸

要拉伸dropdown使其能填充满最近的滚动祖先,请向uk-dropdown属性中添加stretch: true选项。若要仅拉伸到一个轴,请使用 stretch: xstretch: y。如果设置了boundary选项,则dropdown将拉伸到定义好的边界位置。

<div uk-dropdown="stretch: true"></div>
 • <nav class="uk-navbar-container" uk-navbar>
        <div class="uk-navbar-left">
      
          <ul class="uk-navbar-nav">
            <li>
              <a href="#">Hover</a>
              <div class="uk-navbar-dropdown" uk-dropdown="boundary: !.uk-navbar; stretch: x; flip: false">
                <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
                  <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
                  <li><a href="#">Item</a></li>
                  <li class="uk-nav-header">Header</li>
                  <li><a href="#">Item</a></li>
                  <li><a href="#">Item</a></li>
                  <li class="uk-nav-divider"></li>
                  <li><a href="#">Item</a></li>
                </ul>
              </div>
            </li>
          </ul>
      
        </div>
      </nav>

动画

添加 Animation 组件中的 animation: uk-animation-* 选项,就能为下拉菜单添加一个或多个动画。还能设置动画的持续时间,添加以毫秒为单位的带值的 duration 选项就行,设置animation -out: true可以在关闭drop时显示动画。

<div uk-dropdown="animation: uk-animation-slide-top-small; duration: 1000"></div>
 • <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Hover</button>
      <div uk-dropdown="animation: uk-animation-slide-top-small; animate-out: true">
        <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
          <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
          <li class="uk-nav-header">Header</li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
          <li class="uk-nav-divider"></li>
          <li><a href="#">Item</a></li>
        </ul>
      </div>

另外,Drop组件还有两个未被animation组件覆盖的动画类型。 动画从选定方向滑动下拉列表及其内容,而对于动画,下拉列表的内容保持静态并从选定方向显示。slide-*动画从选定的方向滑动下拉菜单及其内容,而reveal-*动画效果为dropdown的内容保持静态,并从选定的方向显示。

动画 描述
slide-top 从顶部滑动下拉列表。
slide-bottom 从底部滑动下拉列表。
slide-left 从左侧滑动下拉列表。
slide-right 从右侧滑动下拉列表。
reveal-top 显示从顶部开始的下拉列表。
reveal-bottom 显示从底部开始的下拉列表。
reveal-left 显示左侧的下拉列表。
reveal-right 显示右侧的下拉列表。
<div uk-dropdown="animation: slide-top; animate-out: true"></div>
 • <div class="uk-margin" uk-margin>
              
                <div class="uk-inline">
                  <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Slide Top</button>
                  <div uk-dropdown="animation: slide-top; animate-out: true; duration: 700">
                    <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
                      <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li class="uk-nav-header">Header</li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li class="uk-nav-divider"></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                    </ul>
                  </div>
                </div>
              
                <div class="uk-inline">
                  <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Reveal Top</button>
                  <div uk-dropdown="animation: reveal-top; animate-out: true; duration: 700">
                    <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
                      <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li class="uk-nav-header">Header</li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li class="uk-nav-divider"></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                    </ul>
                  </div>
                </div>
              
                <div class="uk-inline">
                  <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Slide Left</button>
                  <div uk-dropdown="animation: slide-left; animate-out: true; duration: 700">
                    <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
                      <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li class="uk-nav-header">Header</li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li class="uk-nav-divider"></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                    </ul>
                  </div>
                </div>
              
                <div class="uk-inline">
                  <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Reveal Left</button>
                  <div uk-dropdown="animation: reveal-left; animate-out: true; duration: 700">
                    <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
                      <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li class="uk-nav-header">Header</li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                      <li class="uk-nav-divider"></li>
                      <li><a href="#">Item</a></li>
                    </ul>
                  </div>
                </div>
              
              </div>

偏移量

若要自定义dropdown及其拨动器之间的偏移量,请添加带有以像素为单位的值的offset选项。

<div uk-dropdown="offset: 80"></div>
 • <button class="uk-button uk-button-default" type="button">Hover</button>
      <div uk-dropdown="offset: 80">
        <ul class="uk-nav uk-dropdown-nav">
            <li class="uk-active"><a href="#">Active</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-header">Header</li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
            <li class="uk-nav-divider"></li>
            <li><a href="#">Item</a></li>
          </ul>
      </div>

组件选项

以下选项中的任意之一都可以应用于组件属性。如含有多个选项,那么它们之间应该使用分号分隔。了解更多

Option Value Default Description
toggle CSS selector - * 作为拨动器的元素的CSS选择器。默认地会使用下拉组件前一个元素作为拨动器。
pos String bottom-left 下拉组件的定位。
stretch Boolean,xy true 在两个(true)或给定轴上拉伸dropdown。
mode click, hover click, hover dropdown拨动器的触发模式,以逗号分隔
delay-show Number 0 hover 模式下下拉组件出现的延时,以毫秒为单位
delay-hide Number 800 hover 模式下下拉组件隐藏的延时,以毫秒为单位
auto-update Boolean true 将此选项设置为false即可禁用滚动时的动态定位。
boundary CSS selector false dropdown不能超过导致它翻转和移动的区域。默认情况下为最近的滚动祖先。
target Boolean, CSS selector false dropdown定位到的元素(对于窗口为true)。
target-x 布尔值,CSS 选择器 false dropdown所在的元素的 X 轴 ( true为窗口)。
target-y 布尔值,CSS 选择器 false dropdown定位到的元素的 Y 轴 ( true为窗口)。
inset 布尔值 false 在其目标内放置。
inset Boolean false 在其目标内放置。
flip Boolean true 如果dropdown溢出边界,则沿主轴翻转dropdown。
shift Boolean true 如果dropdown溢出边界,则沿交叉轴翻转dropdown。
offset Number 0 下拉组件容器的偏移量
animation String uk-animation-fade 要应用的动画名称,多个动画以逗号分隔。
animate-out Boolean false 关闭dropdown时是否使用动画。
bg-scroll Boolean true 在打开dropdown时允许背景滚动。
duration Number 200 动画持续时间(以毫秒为单位)。
container Boolean false 通过选择器定义目标容器,以指定dropdown追加到 DOM 中的具体位置。

JavaScript

了解有关 JavaScript 组件的更多信息。

初始化

UIkit.dropdown(element, options);

事件

将在附加了此组件的元素上触发以下事件:

Name Description
toggle 元素被拨动时触发
beforeshow 元素被显示前触发。以通过调用 preventDefault() 事件来防止显示。
show 显示一个元素后触发。
shown 元素的显示动画完成后触发。
beforehide 在元素隐藏之前触发。可以通过调用 preventDefault() 事件来防止隐藏。
hide 元素被隐藏前触发。
hidden 元素被隐藏后触发。
stack drop-stack被应用时触发

方法

以下方法可用于下拉组件:

显示

UIkit.dropdown(element).show();

显示dropdown。

隐藏

UIkit.dropdown(element).hide(delay);

隐藏dropdown。

Name Type Default Description
delay Boolean true 延迟隐藏dropdown